Crossref Citations

1. The first molecular detection and genetic diversity of Babesia caballi and Theileria equi in horses of Gansu province, China
Jinming Wang, Junlong Liu, Jifei Yang, Xiaoxing Wang, Zhi Li, Xu Jianlin, Xuan Li, Quanjia Xiang, Youquan Li, Zhijie Liu, Jianxun Luo, Guiquan Guan, Hong Yin
Ticks and Tick-borne Diseases  vol: 10  issue: 3  first page: 528  year: 2019  
doi: 10.1016/j.ttbdis.2019.01.003