Crossref Citations

1. Prevalence, genomic characterization and antimicrobial resistance of Campylobacter spp. isolates in pets in Shenzhen, China
Changyan Ju, Yanping Ma, Bi Zhang, Guilan Zhou, Hairui Wang, Muhua Yu, Jiaoming He, Yongxiang Duan, Maojun Zhang
Frontiers in Microbiology  vol: 14  year: 2023  
doi: 10.3389/fmicb.2023.1152719