Crossref Citations

1. Prevalence and risk factors of Cryptosporidium infection in farmed pigs in Zhejiang, Guangdong, and Yunnan provinces, China
Yang Zou, Jian-Gang Ma, Dong-Mei Yue, Wen-Bin Zheng, Xiao-Xuan Zhang, Quan Zhao, Xing-Quan Zhu
Tropical Animal Health and Production  vol: 49  issue: 3  first page: 653  year: 2017  
doi: 10.1007/s11250-017-1230-y