Crossref Citations

1. Interaction network of African swine fever virus structural protein p30 with host proteins
Xiongnan Chen, Xiaojun Chen, Yifan Liang, Sijia Xu, Zhijun Weng, Qi Gao, Zhao Huang, Guihong Zhang, Lang Gong
Frontiers in Microbiology  vol: 13  year: 2022  
doi: 10.3389/fmicb.2022.971888