Crossref Citations

1. Application of DNA barcodes in the genetic diversity of hard ticks (Acari: Ixodidae) in Kazakhstan
Ziwei Zheng, Weixin Zeng, Suwen Wang, Wenbo Tan, Xiaobo Lu, Kenesbay Kairullayev, Ligu Mi, Wurelihazi Hazihan, Gang Liu, Meihua Yang, Yuanzhi Wang
Experimental and Applied Acarology  year: 2024  
doi: 10.1007/s10493-023-00893-1