Crossref Citations

1. Brucellosis seroprevalence in dairy cattle in China during 2008–2018: A systematic review and meta-analysis
Xuhua Ran, Jiajia Cheng, Miaomiao Wang, Xiaohong Chen, Haoxian Wang, Yu Ge, Hongbo Ni, Xiao-Xuan Zhang, Xiaobo Wen
Acta Tropica  vol: 189  first page: 117  year: 2019  
doi: 10.1016/j.actatropica.2018.10.002