Crossref Citations

1. Effects of inactivated SARS‐CoV‐2 vaccination on male fertility: A retrospective cohort study
Yehao Dong, Xiaoyun Li, Zewu Li, Yunting Zhu, Zichun Wei, Jiarui He, Hongju Cheng, Aijun Yang, Fei Chen
Journal of Medical Virology  vol: 95  issue: 1  year: 2023  
doi: 10.1002/jmv.28329